موسیقی یک ماشین زمان یا یک معجزه گر!

موسیقی یک ماشین زمان یا یک معجزه گر!
موسیقی چطور جادو می کند؟