آیا مواجب سلبریتی ها قطع شده است؟

به اسم ها دقت کنید :

علی دایی ، علی کریمی ، برزو ارجمند ، احسان کرمی و ...

سلبریتی های وطن فروش
سلبریتی های وطن فروش


تمام سلبریتی هایی که میدان دار اصلی آشوب اخیر بودند در سال 96 سرسختانه از روحانی دفاع کردند

یا کسی آنها را به میدان آورده

یا چیزی دریافت میکرده اند که قطع شده است

پس طغیان کرده اند

جور دیگری میتوان دید؟

🗣آقای تحلیلگر