نگاهش بی شک سنگین خواهد بود

هیچ ورزشی برای قلب مفیدتر از خم شدن و گرفتن دست افتادگان نیست.