نصب MongoDB از مبدا بر روی centos

برای نصب mongodb بر روی سرور centos باید حتما یک Proxy تنظیم نمایید و سپس در مسیر زیر تنظیمات proxy را برای yum اعمال نمایید و بدون هیچ مشکلی دانلود نمایید.

vi /etc/yum.conf

خطوط زیر را برای yum.conf اضافه میکنیم.

proxy=http://<Proxy-Server-IP-Address>:<Proxy_Port>
proxy_username=<Proxy-User-Name>
proxy_password=<Proxy-Password>

سپس دستورات زیر را برای نصب و راه اندازی اجرا میکنیم.

yum install mongodb-org

systemctl start mongod.service

systemctl enable mongod.service


موفق باشید