فقط بخند ...!

خنده دارترین جنبۀ افرادی که با ذهنی ناآرام هر روز تباهی و ناکارآمدی خودشان را درک ! میکنند ، میل شدید و عمیق به اصلاح است!!!

کسانی که از عهدۀ آرام کردن ذهن ناآرام خود بر نمی آیند ، نقاب اصلاح به صورت می زنند و چاقوی هدایت در دست می گیرند تا موضوع اصلی را فراموش کنند.