ویرگول
ورودثبت نام
صالح رضائی
صالح رضائی
خواندن ۳ دقیقه·۱ سال پیش

ساختارهای کنترلی در جاوا اسکریپت: مفاهیم، نحوه استفاده و مثال‌ها

مقدمه:

در زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت، ساختارهای کنترلی برای کنترل جریان اجرای برنامه بسیار اهمیت دارند. در این مقاله، به بررسی مفاهیم و نحوه استفاده از ساختارهای کنترلی در جاوا اسکریپت می‌پردازیم و با مثال‌های کاربردی هر ساختار آشنا می‌شویم.

بخش اول: ساختار شرطی if-else

ساختار شرطی if-else برای اجرای یک بلاک کد به شرطی خاص استفاده می‌شود. در صورتی که شرط درست باشد، بلاک کد داخل if اجرا می‌شود؛ در غیر این صورت، بلاک کد داخل else اجرا می‌شود.

مثال:

var age = 18; if (age >= 18) { console.log(&quotشما می‌توانید رای دهید.&quot); } else { console.log(&quotشما نمی‌توانید رای دهید.&quot); }

در این مثال، با استفاده از ساختار شرطی if-else، بررسی می‌شود که آیا سن شخص بزرگتر یا مساوی 18 سال است یا خیر. اگر شرط برقرار باشد، پیام “شما می‌توانید رای دهید.” نمایش داده می‌شود و در غیر این صورت پیام “شما نمی‌توانید رای دهید.” نمایش داده می‌شود.

بخش دوم: ساختار توالی

ساختار توالی برای اجرای چندین دستور به ترتیب خاص استفاده می‌شود. دستورات داخل این ساختار به ترتیبی که نوشته شده‌اند، اجرا می‌شوند.

مثال:

var x = 10; var y = 5; var sum = x + y; console.log(&quotجمع دو عدد: &quot + sum);

در این مثال، دستورات جمع دو عدد و نمایش مقدار جمع در کنسول به ترتیب اجرا می‌شوند. ابتدا مقادیر متغیرهای x و y محاسبه می‌شوند و سپس نتیجه جمع در متغیر sum ذخیره می‌شود. در نهایت، پیام “جمع دو عدد: ” به همراه مقدار sum نمایش داده می‌شود.

بخش سوم: ساختار حلقه

ساختار حلقه برای تکرار یک بلاک کد تا زمانی که شرط مشخص شده برقرار باشد استفاده می‌شود. این ساختار شامل حلقه for، حلقه while، حلقه do-while و حلقه forEach است.

مثال 1: حلقه for

for (var i = 1; i <= 5; i++) { console.log(&quotشماره: &quot + i); }

در این مثال، با استفاده از ساختار حلقه for، بلاک کد “شماره: ” به همراه مقدار i تا زمانی که i از 1 تا 5 تغییر می‌کند، تکرار می‌شود. در هر مرحله از حلقه، مقدار i به پیام نمایش داده می‌شود.

مثال 2: حلقه while

var i = 1; while (i <= 5) { console.log(&quotشماره: &quot + i); i++; }

در این مثال، با استفاده از ساختار حلقه while، بلاک کد “شماره: ” به همراه مقدار i تا زمانی که i از 1 تا 5 تغییر می‌کند، تکرار می‌شود. در هر مرحله از حلقه، مقدار i به پیام نمایش داده می‌شود و سپس i افزایش می‌یابد.

مثال 3: حلقه do-while

var i = 1; do { console.log(&quotشماره: &quot + i); i++; } while (i <= 5);

در این مثال، با استفاده از ساختار حلقه do-while، بلاک کد “شماره: ” به همراه مقدار i تا زمانی که i از 1 تا 5 تغییر می‌کند، تکرار می‌شود. در هر مرحله از حلقه، مقدار i به پیام نمایش داده می‌شود و سپس i افزایش می‌یابد. در این حلقه، حداقل یک بار بلاک کد اجرا می‌شود و سپس شرط بررسی می‌شود.

مثال 4: حلقه forEach

var numbers = [1, 2, 3, 4, 5]; numbers.forEach(function(number) { console.log(&quotعدد: &quot + number); });

در این مثال، با استفاده از ساختار حلقه forEach، بلاک کد “عدد: ” به همراه هر عدد در آرایه numbers تکرار می‌شود. هر عدد به ترتیب از آرایه خوانده می‌شود و در پیام نمایش داده می‌شود.

نتیجه‌گیری:

در این مقاله، مفاهیم و نحوه استفاده از ساختارهای کنترلی در جاوا اسکریپت را بررسی کردیم. ساختارهای شرطی if-else، توالی و حلقه‌ها (for، while، do-while و forEach) برای کنترل جریان اجرای برنامه و تکرار بخش‌های مورد نیاز استفاده می‌شوند. با استفاده از مثال‌های کاربردی، نحوه استفاده از هر ساختار را بهتر می‌فهمیم. این مفاهیم بسیار مهم برای کنترل جریان اجرای برنامه و ایجاد تکرار در برنامه‌های جاوا اسکریپت است.

جاوا اسکریپتjavascriptتوسعه وب
https://salehrezaei.com
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید