این زن ها چگونه تربیت می شوند؟

پرده اول:

دیر وقت شب بود که همه رسانه های غربی از ارتباط مخفیانه جف بزوس بنیانگذار شرکت آمازون(پولدار ترین شخص کره زمین) با یک زن خبر دادند. ابعاد رسوایی آنقدر برای وال استریت مهم بود که همه انگشت های اتهام به سمت عربستان نشانه رفت زیرا گوشی بزوس هک شده بود. همه کارشناسان معتقد بودند دلیل هک، تسویه حساب عرب ها با بزوس به خاطر تحریم نشست سرمایه گذاری ریاض از سوی اوست.

اما چرا این رسوایی برای وال استریت تا این حد مهم بود؟

دلیل بیش از حد ساده بود. قطعا طلاقی در پیش بود سرمایه بزوس باید بر اساس قوانین آمریکا بین بزوس و همسرش به مساوی تقسیم می شد، نتیجه خلع رهبری بزوس از سکان هدایت ابر شرکت آمازون بود. باید دانست کره زمین هر نیم قرن یکی مثل بزوس تولید می کند.

اما روز جدایی همسر بزوس (سمت چپ در عکس) دنیا را در شک فرو برد.

ترجیح می دهم رشد آمازون ادامه داشته باشد.

او سهام خود در آمازون را نخواست تا خللی بر توسعه رشد شرکت آمازون با رهبری بزوس وارد نیاورد. او بجای خودش کشورش را دید.

به راستی این زن ها چگونه تربیت می شوند؟

پرده دوم:

هنگامی که انتخابات مجلس عوام آمریکا به پایان رسید و دمکرات ها اکثریت را بردند. همه کارشناسان بر این نظر بودند که ترامپ به طور حتما استیضاح خواهد شد، دلیل نانسی پلوسی (شخص سمت راست) یک زن سر سخت ایتالیایی-آمریکایی تبار بود که امتیاز گرفتن از او غیر ممکن است. یکبار بوش در داستان خدمات درمانی آمریکا جلوی او زانو زنده بود.

اما در روز موعود در شرایطی که شروع فرآیند استیضاح ترامپ برای او به راحتی جابجایی یک لیوان بود او هم همه را در شک فرو برد:

استیضاح ترامپ در شرایط کنونی به صلاح آمریکا نیست.

نانسی پلوسی بر این نظر است کشورش باید تجربه بد ترامپ را تا آخر مزمزه کند، زیرا ممکن است که دوباره او را انتخاب کند.

همیشه به این فکر می کنم این زن ها چگونه تربیت می شوند؟