همه چیز را مفت و مجانی می خواهیم!

احتمالاً هیچ کس انکار نمی کند که برای داشتن هر چیزی باید بهای آن را پرداخت؛ ولی معمولاً به گونه ای مبهم و عجیب انتظار داریم همه چیز مفت و رایگان باشد! به همین دلیل همه جا دنبال چیزهای مفت و رایگان می گردیم.

دوست من، در نظام خلقت قانونی هست به نام قانون جبران. بر اساس این قانون در قبال چیزی که به دست می آوری باید چیزی را از دست بدهی.

بارها شنیده ایم که: "اگر قصد دارید چیزی را به دست آورید باید بهای آن را بپردازید..."

جالب است که بیشتر مردم، می خواهند که با تحمل کم ترین هزینه و بها، بیشترین ارزش را دریافت کنند.

زهی خیال باطل...!

بارها شاهد بوده ایم که افرادی گله می کنند که چرا دعای ما مستجاب نشده است؟

دوست من، در قبال دعایی که کرده ای و برای دریافت خواسته ات از خداوند، چه اقداماتی کرده ای؟برای دریافت خواسته ات، حاضری چه چیزی را از دست بدهی و یا چه بهایی را بپردازی؟

وقتی از خداوند، خواسته ای یک میلیارد تومانی داری آیا حاضری همه کسانی که به تو بدی و ستم کرده اند را ببخشی؟ آیا برای دریافت این خواسته، حاضری از همه کسانی که در حقشان بدی کرده ای عذرخواهی کنی؟ وقتی درون تو لبریز از افکار فقیرانه است چگونه می توانی در بیرون، ثروت را جذب کنی؟

دوست من، وقتی وجودت لبریز از تنفر است، از هیچکس نمی توانی عشق حقیقی را دریافت کنی. ابتدا باید از تنفر خالی شوی تا بتوانی عشق را جذب کنی. مگر می شود گوهر گران بهایی را به قیمتی ناچیز و اندک تصاحب کرد؟!

یادمان باشد که: هر چیز مفت و رایگان، در همان حد مفت و رایگان به ما کمک می کند!

هر خطاط بزرگی، هر ورزشکار بزرگی، هر ثروتمند بزرگی و... با بهره گیری از بهترین اساتید و تمرین و ممارست به درجات عالی رسیده اند! و البته اگر کسی چیزی را مفت و رایگان به دست آورده باشد، آن را مفت و رایگان هم از دست خواهد داد.

پس، اگر طالب یک زندگی عالی هستید بیایید، از امروز برای رسیدن به آن بهایش را بپردازیم.

کانال تلگرام