تست کیفیت عملکرد ( AQ )

کیفیت عملکرد شما است که نشان می دهد آیا شما انرژی کسب موفقیت در زمینه های شخصی و حرفه ای را دارید یا نه. نتیجه این تست مشخص می کند که شما در مسیر موفقیت هستید یا خیر.

خودتان را ارزیابی کنید...

سوالات زیر را به میزان 1 تا 10 ارزیابی کنید.

(1 یعنی هرگز و 10 یعنی همه اوقات.)

1. به کارهایی که انجام می دهید اعتماد دارید؟ ....

2. مقصود خود را از انجام کارهای تان می دانید و آیا در همان مسیر حرکت می کنید؟ ....

3. اکنون شکل و ظاهر خود را قبول دارید؟ ....

4. از شرایط فعلی خود خشنود و راضی هستید؟ ....

5. نسبت به آینده خود خوش بین هستید؟ ....

6. برای اهداف و خوشحالی خود ارجحیت قائل هستید؟ ....

7. تمایل به ریسک کردن دارید؟ ....

8. سعی می کنید هنگام مواجهه با موقعیتهای دشوار مثبت بیندیشید؟....

9. برای چیزهای خوبی که هم اکنون در زندگی تان دارید ارزش قائل هستید و آنها را تحسین می کنید؟ ....

10. برای بدن خود ارزش قائل هستید و در این راستا درست می خورید و به طور مرتب ورزش می کنید؟ ....

امتیاز خود را اینجا بنویسید تا میزان AQ خود را به دست آورید. .... %

توجه:

تحلیل تست را در قسمت نظرات تقدیم دوستان می کنم.