سمانه این افراد را دنبال می‌کند:

یه هولیگانیسم اجتماعی !!
ما شکیبا بودیم و این است کلامی که ما را به تمامی وصف می‌توان کرد.
مهندس نرم‌افزار شیفته‌ی علم مدیریت و روانشناسی | عاشق تعلیم و تعلم | دنبال کنید: https://t.me/geekmard