تعیین استراتژی دستیابی به جایگاه مورد نظر

به این فکر کنید که اگر همین فردا شرکت شما بسته شود چه خللی در بازار به وجود خواهد آمد، این، آسان ترین راه برای درک جایگاه تان در بازار است.

در واقع کسب و کار شما به مشتری چه پیشنهادی می دهد که یافتن آن در جای دیگر بسیار مشکل است؟

پیشنهاد شما از چه نظر منحصر به فرد و یا حداقل تقلید آن دشوار است؟

آیا مشتری واقعا به پیشنهاد منحصر به فرد شما نیاز دارد؟

آیا پیشنهاد شما با تمایلات بازار و وضعیت اقتصادی سازگار است؟

خود را با کدام کسب و کار مقایسه می کنید و از چه نظر بهترید؟

آیا ادعای شما قابل باور است؟

بازسازی جایگاه برند در حال حاضر یک ضرورت است