بيا منصف باشيم...

بيا منصف باشيم...
بيا منصف باشيم...

بیا منصف باشیم !

معامله ای عاشقانه ...

تو برایِ همیشه رویِ مبلِ کنارِ اتاق بنشین و من

تا به ابد به دورِ حضورت می گردم!

تو برایِ همیشه بارانی بپوش

من تا همیشه باران می شوم و می بارم به لحظه هایت.

تو بغض کن

من اشک می شوم.

تو بخند

من شوق می شوم.

تو ببین

من از نگاهت مست می شوم.

بیا منصف باشیم !

تو برایم تب کن

من برایت می میرم .