غرق در تو...

از تمامی رودهایی که به چشم دیده‌ام

رودخانه تویی...

از سراسر جاده‌هایی که عبور کرده‌ام

جاده تویی...

چرا که هیچ رودخانه‌ای از دور غرقم نکرد...

چرا که هیچ جاده‌ای ندیده‌ام که نرفته در آفاقش گم شوم...