همين جا بمان...

زمین

از نقطه بودنت آغاز می شود

و پس از گردشی بیهوده

به جای اولش باز می گردد !

همین جا بمان

همین جا کنار من ...

این روزهای پرشتاب

سرگیجه های زمین اند

و من

تنها ساعتی است

که در آغوش تو

آرام گرفته ام !