پاييز،بهارِ ماست...

پاييز فصل عاشقى ماست

فصل رنگارنگ دوست داشتنمان

ريزش برگهاى نارنجى و زرد و قرمز، جشنِ رنگارنگى بود كه درختان به يُمنِ اعلام عاشقيمان به هم برايمان گرفتند.

پاييز شروع ماست

شروع يكى شدنمان

شروع روزهاى پر شور زندگيمان

پاييز بهار ماست

بهارى از جنس دوست داشتن

تحويل سال براى ما به وقت همان روزِ پاييزىِ طلاييست.

همان لحظه ايست كه دلمان پر از شورِ عاشقانه شد.

پاييز بهار ماست...