اظهار نظر!

واقعا چطور میشه که ما آدما به خودمون اجازه میدیم درباره چهره یا تیپ یه انسان اظهار نظر کنیم؟!

شاید خیلی وقتا خودم این اشتباه رو مرتکب شدم و درواقع غیبت کردم!

اما هیچوقت پیش نیومده به یک انسان مستقیم راجع به زشت بودن لباساش یا یه ایراد تو چهره ش یا هر مسئله ای که به من مربوط نیست چیزی بگم!

با یه همچین موضوعی چند وقت پیش رو به رو شدم...که یک شخصی خیلی راحت به یک نفر دیگه گفت "این شالی که سر کردی اصلا بهت نمیاد!!" شالی که بارها رو سر اون دختر دیده بودم....

نمیدونم بقیه ماجرا چطور شد اما میدونم اون دختر تا مدت ها ذهنش درگیر این حرف خواهد بود....

حواسم باشه راجع به چیزهایی که به من مربوط نیست اظهار نظر نکنم....

#یه کم درک کنیم!