سکوت

از یه حدی که بگذره


دیگه نه میتونی خودتو بزنی به اون راه


نه میتونی بهش فکر نکنی...


یهو یه روزی میشه که همه بهت میگن


چیشده تو چرا این شکلی شدی؟!؟


فقط میتونی سکوت کنی..


این یه رازه....