...

گاهی زندگی کردن

سخت ترین کار دنیاست....

همه میگن دعا کن....منم دعا میکنم....

خدایا تو مستجاب میکنی؟.... ؛(

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................