آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت 1402

آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت

5501 آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

5502 آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی

5503 آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

5505 آزمون کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی

5506 آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

5507 آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی

5508 آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی

5509 آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

5510 آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

5512 آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

5513 آزمون کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت

5515 آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون

5516 آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

5517 آزمون کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی

5518 آزمون کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

5519 آزمون کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

5520 آزمون کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک

5521 آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی

5522 آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذائی

5523 آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی

5524 آزمون کارشناسی ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی

5525 آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

5527 آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

5529 آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

5530 آزمون کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

5531 آزمون کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

5532 آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

5533 آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد

5534 آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

5535 آزمون کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست

5536 آزمون کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

5537 آزمون کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد مجموعه آموزش پزشکی

5539 آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

5540 آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط

5541 آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی محیط

5542 آزمون کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

5543 آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

5544 آزمون کارشناسی ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

5544-2 آزمون کارشناسی ارشد بهداشت پرتو ها

آزمون کارشناسی ارشد پرستاری

5545 آزمون کارشناسی ارشد روان پرستاری

5546 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

5547 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

5548 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

5549 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری نظامی

5550 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

5551 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی

5552 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

5553 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

5554 آزمون کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

5555 آزمون کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

5556 آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

5557 آزمون کارشناسی ارشد بهداشت روان

5558 آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

5559 آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیوتراپی

5560 آزمون کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

5561 آزمون کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی

آزمون کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 1

5562 آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

5563 آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

5564 آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

آزمون کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2

5565 آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

5566 آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

آزمون کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 3

5567 آزمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

5568 آزمون کارشناسی ارشد میکروب شناسی

5569 آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

5570 آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی

آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه

5571 آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه

5572 آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

5573 آزمون کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

5574 آزمون کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

5574-2 آزمون کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی

آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی

5575 آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

5576 آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد ارشد مجموعه مامایی

5577 آزمون کارشناسی ارشد ارشد مامایی

5578 آزمون کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

آزمون کارشناسی ارشد داروسازی

5579 آزمون کارشناسی ارشد شیمی دارویی

5580 آزمون کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

5581 آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی

5582 آزمون کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

5583 آزمون کارشناسی ارشد علوم انتقال خون

5584 آزمون کارشناسی ارشد سلامت از دور

5585 آزمون کارشناسی ارشد سلامت در حوادث و بلایا

5586 آزمون کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی کودک و نو جوان