ویرگول
ورودثبت نام
sanjeshetakmili
sanjeshetakmili
خواندن ۲ دقیقه·۱ سال پیش

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت

01 منابع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

02 منابع کارشناسی ارشد آمار زیستی

03 منابع کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

05 منابع کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی

06 منابع کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

07 منابع کارشناسی ارشد ارگونومی

09 منابع کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

12 منابع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

15 منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون

16 منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

19 منابع کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

21 منابع کارشناسی ارشد علوم تشریحی

22 منابع کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذائی

23 منابع کارشناسی ارشد فیزیولوژی

24 منابع کارشناسی ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی

25 منابع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

27 منابع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

29 منابع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

30 منابع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

31 منابع کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

32 منابع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

33 منابع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد

34 منابع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

35 منابع کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست

36 منابع کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

37 منابع کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

منابع کارشناسی ارشد مجموعه آموزش پزشکی

منابع کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط

41 منابع کارشناسی ارشد سم شناسی محیط

43 منابع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

44 منابع کارشناسی ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

منابع کارشناسی ارشد پرستاری

45 منابع کارشناسی ارشد روان پرستاری

46 منابع کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

50 منابع کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

53 منابع کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

منابع کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

56 منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

57 منابع کارشناسی ارشد بهداشت روان

59 منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

منابع کارشناسی ارشد مجموعه فیزیوتراپی

60 منابع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

61 منابع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی

منابع کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 1

62 منابع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

63 منابع کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

64 منابع کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

منابع کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2

65 منابع کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

66 منابع کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

منابع کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 3

67 منابع کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

68 منابع کارشناسی ارشد میکروب شناسی

69 منابع کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

70 منابع کارشناسی ارشد انگل شناسی

منابع کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه

71 منابع کارشناسی ارشد علوم تغذیه

73 منابع کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

74 منابع کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

منابع کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی

75 منابع کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

76 منابع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

منابع کارشناسی ارشد ارشد مجموعه مامایی

77 منابع کارشناسی ارشد ارشد مامایی

78 منابع کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

منابع کارشناسی ارشد داروسازی

79 منابع کارشناسی ارشد شیمی دارویی

80 منابع کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

81 منابع کارشناسی ارشد سم شناسی

82 منابع کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

86 منابع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی کودک و نو جوان

کارشناسی ارشدارشدمنابع
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید