بودن یا نبودن مساله نیست، چگونه بودن مساله است.(سبک زندگی)

این مطلب نتیجه تحقیقات آزمایشگاهی و یا مطالعات خاصی بر روی جامعه آم...