یک عدد همیشه ناراضی از خودش که در مسیر درستی قرار داره ولی نمیدونه هدف دقیقا چیه