دانلود فیلم نحوه تهیه صورت جریانهای نقدی

نحوه تهیّه صورت جریانهای نقدی یکی از بخشهای اساسی تهیّه صورتهای مالی اساسی است.
نحوه تهیّه صورت جریانهای نقدی یکی از بخشهای اساسی تهیّه صورتهای مالی اساسی است.


نحوه تهیّه صورت جریانهای نقدی یکی از بخشهای اساسی تهیّه صورتهای مالی اساسی است.

فیلم آموزشی نحوه تهیّه صورت جریانهای نقدی،جزئیات نحوه تهیّه صورت مذکور را به خوبی نشان می دهد.

مبنای تهیه صورت جریانهای نقدی

طبق استاندارد شماره ۲ حسابداری، صورت جریانهای نقدی به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم تهیّه می شود.

صورت جریانهای نقدی، بطور کلی جریانهای نقدی ورودی و خروجی یک بنگاه اقتصادی را افشاء می کند.

صورت جریانهای نقدی قبلاً با عنوان صورت جریان وجوه نقد نامیده می شد. امّا از سال ۹۸ و با تدوین و تصویب استاندارد حسابداری شماره ۲ حسابداری جدید با عنوان صورت جریانهای نقدی نامیده می شود.

مطلب مرتبط : ویدئوی اهداف و الزام تهیه صورتهای مالی اساسی

  • معرفی سه بخش صورت جریانهای نقدی

هم اکنون صورت جریانهای نقدی در سه بخش طراحی و می بایست تهیه شود.

صورت جریانهای نقدی شامل جریانهای نقد حاصل از:

۱.فعالیتهای عملیاتی ۲.سرمایه گذاری ۳.تأمین مالی می گردد.

قبل از تدوین استاندارد جدید شماره ۲ حسابداری ، صورت جریانهای نقدی در ۵ بخش تهیّه و ارائه می گردید.
روش غالب تهیه صورت جریانهای نقدی روش غیر مستقیم است.
پیش نیاز تهیّه صورت جریانهای نقدی، یادداشت صورت نقد حاصل ازعملیات می باشد.این یادداشت در استاندارد قبلی با عنوان صورت تطبیق سود عملیاتی نامیده می شد.

  • بخش های ادغام شده صورت جریان وجوه نقد

صورت جریانهای نقدی جدید منطبق بر استانداردهای گزارشگری بین المللی (IFRS) می باشد.

مالیات بردرآمد در استاندارد جدید در بخش فعالیتهای عملیاتی ادغام شده است، و بخش جریان خالص حاصل از سرمایه گذاری ها در بخش فعالیتهای سرمایه گذاری ادغام گردیده است .

مطلب مرتبط : ۳۰ سوال و پاسخ کاربردی دانش افزا مربوط به صورتهای مالی اساسی

چند نکته قابل توجه :

  • تسلط به تهیه صورت جریانهای نقدی یک مهارت اساسی و سطح بالای حسابداری است .
  • فیلم آموزشی تهیه صورت جریانهای نقدی بر اساس فرمت صورت جریان وجوه نقد قبلی تهیّه شده است.
  • به شما توصیه می کنیم این فیلم را به دقّت ببینید .
  • تماشای فیلم آموزشی نحوه تهیه صورت جریان وجوه نقد، اطلاعات مفید و کاربردی را به شما ارائه می کند.
  • علاوه بر پیشنهاد فوق، فراگیری و بکارگیری نرم افزار Excel نیز در تهیّه صورتهای مالی اساسی ضروری است.

مطلب مرتبط: مراحل تجزیه وتحلیل صورتهای مالی اساسی

امید که از دیدن فیلم آموزشی نحوه تهیّه صورت جریانهای نقدی لذت ببرید.

پاسخ به ۱۰ سوال مربوط به صورت جریانهای نقدی
بادیدن فیلم نحوه تهیه صورتهای جریانهای نقدی پاسخ سؤال های زیر را دریافت خواهید کرد.

۱-قبل از تهیّه صورت جریانهای نقدی چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟
۲-پیش نیاز تهیّه صورت جریانهای نقدی چیست؟
۳- چگونه صورت تطبیق سود عملیاتی تهیّه می شود؟
۴-چگونه اطلاعات بخشهای مختلف صورت جریانهای نقدی را فراهم می کنیم؟
۵-چگونه تغییرات سرمایه در گردش را در صورت تطبیق سود عملیاتی منعکس می کنیم؟
۶-چگونه وجه نقد حاصل از فروش دارایی های ثابت را برای درج در صورت جریانهای نقدی بدست می آوریم ؟
۷-چگونه افزایش و کاهش سرمایه گذاری ها در صورت جریانهای نقدی افشاء می شود؟
۸-چگونه افزایش و کاهش تسهیلات دریافتی درصورت جریانهای نقدی افشاء می شود؟
۹-چگونه بخش جریان نقد حاصل از تامین مالی تکمیل می شود؟
۱۰-چگونه درستی فرایند تهیه صورت جریانهای نقدی را کنترل می کنیم؟

https://sarmayegan.com/%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c/