روزگار عجیبی عجیبیه . یه کم باید سر آینه به خودمون نگاه بیشتری داشته باشیم ...