ال . او . دی چیست؟

LOD چیست؟


Lod 100  - طراحی مفهومی

مدل سه بعدی ساختمان برای نمایش اطلاعات در سطح پایه ایجاد شده است. بدین ترتیب ، تنها ایجاد مدل مفهومی در این مرحله امکان پذیر است.

پارامترهایی از قبیل مساحت ، ارتفاع ، حجم ، مکان و جهت گیری تعریف شده است.

LOD چیست؟

Lod 200 – طراحی شماتیک

مدل کلی که در آن عناصر با مقادیر تقریبی ، اندازه ، شکل ، مکان و جهت گیری مدل می شوند.

همچنین می توانیم اطلاعات غیر هندسی را به عناصر مدل وصل کنیم.

LOD 300 - طراحی دقیق

LOD چیست؟

مدل سازی دقیق و نقشه های اجرایی که در آن عناصر با دیتیل های اجرایی خاص ، مقدار دقیق ، اندازه ، شکل ، مکان و جهت گیری مشخص شده اند.

در اینجا نیز می توانیم اطلاعات غیر هندسی را به عناصر مدل وصل کنیم.

LOD 350 - مستندات ساختمانی

این شامل جزئیات مدل و عنصر است که نشان دهنده چگونگی ارتباط عناصر ساختمان با سیستم های مختلف و سایر عناصر ساختمان با گرافیک و تعاریف نوشتاری است.

LOD 400 - ساخت و مونتاژ

عناصر مدل به عنوان دیتیل های خاص مدل سازی می شوند ، علاوه بر مقدار دقیق ، اندازه ، شکل ، محل و جهت گیری ، اطلاعات کاملی را نیز تهیه می کنند.

اطلاعات غیر هندسی به عناصر مدل نیز می توانند پیوست شوند.

LOD چیست؟

LOD 500 – نقشه های چون ساخت

عناصر به عنوان ساختمان ساخته شده با جزئییات برای تعمیر و نگهداری و عملیات مدل سازی می شوند.

علاوه بر اندازه واقعی و دقیق  ، اندازه ، شکل ، مکان ، کمیت و جهت گیری ،  اطلاعات غیر هندسی  نیز به عناصر مدل داده شده وصل می شوند.]