عکس/ تالقان برفی

جامه سفید شهر تالقان از هر منظری دیدنی است اما اگر دراین شهر بود و این جامه خوش دوخت را دید، لذتش چندین برابر می شود.

خیابان شهیداحمدمسعود.
خیابان شهیداحمدمسعود.
دراین خیابان، ساختمانهای سینمایی شهر،دانشگا خانه‌ای دانش و شهرداری تالقان دارد.
دراین خیابان، ساختمانهای سینمایی شهر،دانشگا خانه‌ای دانش و شهرداری تالقان دارد.