نبود بازار کار برای رشته خبرنگاری در افغانستان

هر سال تعداد زیادی از دانشجویان رشته خبر نگاری از دانشگاه های دولتی همچون دانشگاه کابل، هرات، بلخ و دانشگاه های خصوصی فارغ التحصیل می شوند. آنها برای این که بتوانند از روش ها و تکنیک هایی که در طول سال و در دانشگاه یاد گرفته اند، استفاده کنند باید برای کار به مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های نوین مراجعه کنند، اما متاسفانه زمانی که به سمت مطبوعات و خبرگزاری ها می روند با درهای بسته روبه رو می شوند و مورد استقبال قرار نمی گیرند.