جایی برای نوشتن از «علم و جامعه»، از «کتاب و اندیشه»