جایی برای نوشتن از «علم و جامعه»، از «کتاب و اندیشه». نویسنده صفحه علم روزنامه شرق.