تعریف برنامه‌نویسی + تعریف ریاضی

تعریف برنامه‌نویسی + تعریف ریاضی
تعریف برنامه‌نویسی + تعریف ریاضی


بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

تصور غالب، این شده که ریاضی یعنی کار با عدد! 👈 اما ریاضی یعنی «علم اِشراف».

{{🤔اِشراف و تسلطِ بر یک پدیده، می‌تونه با عدد یا با غیر عدد به وجود بیاد.}}

برنامه‌نویسی یعنی سراپا اِشراف و تلاش برای مُشرِف بودن و مُسلَّط بودن بر پدیده‌ها و اتفاقات.

این یعنی ارتباط برنامه‌نویسی و ریاضیات.

اگر ریاضی رو علمِ کار با عدد در نظر بگیریم علمِ الکی‌ای می‌شه (و چون نگاه غالب همینه ارزش بیشتری پیدا نکرده).

اما اگر ریاضی، «*** علمِ اشرافِ بر پدیده‌ها ***» حساب بشه (××و نه علمِ کار با عدد!××)، اون موقع می‌شه علمی که ما اون رو به ☝🙄خدا💗 نسبت می‌دیم. (🤔ولی کیِ این اتّفاق افتاد🙂!)

برنامه‌نویسی یعنی «تمرینِ اِشراف در عمل!». (👈 این هم تعریف برنامه‌نویسی از حیثِ اِشراف)


«تمرینِ اِشراف در عمل!» 👈 می‌شه: «برنامه‌نویسی!»

«علمِ اشرافِ بر پدیده‌ها» 👈 می‌شه: «ریاضی!»👇

...ولی به شرط این که ریاضی رو در حد کار با عدد پایین نیاریم!👍


(ما همون‌طور که ریاضی رو از چیزی جدا نمی‌کنیم، برنامه‌نویسی رو هم از چیزی جدا نمی‌کنیم👈پس...

بُلَـ..َ.ـَـنْدْ... 🤦‍♂️ولی توی دلت😏 ⬅ بگو یامهدی🌹✋💓)

😎