چرا سخت بگیرم ؟!

چرا سخت بگیرم ؟!
چرا این اواخر تو زندگیم با سختی مواجه میشدم و سخت میگرفتم ؟