بهش فکر نکن

بهش فکر نکن
The answer is: don't think about it. بعضی از ما آدمها متخصص بدبخت...