ای عشق، همه بهانه از توست من خامشم، این ترانه از توست