بلند شووووو.

🔺بلند شو ....

آره پاشو ! همین حالا پاشو یادته چقدر گفتی از فردا دیگه کنار نمیکشم ؟!👊
پرقدرت ادامه میدم دیگه نمیذارم بی حوصلگی سمتم بیاد دیگه پا پس نمیکشم ؟❗️
و فردا دوباره گفتی فرداااا مسخره نیست؟! 🤨
بس کن دوست من به خودت بیا باور کن هیشکی
بعد خدا قدخودت بهت کمک نمیکنه 🫂
خودتو جمع و جور کن ! دست از سر فکرای پوچ ذهنت بردار تو واسه موفقیت فقط دو تا چشم بینا میخوای بهونه کافیه ! 👀

🔸امروز همون فرداییه که یه عمره منتظرشی پاشو رفیق پاشو آیندتو بساز از نو "
⏳ هنوز فرصت هست تصمیم با خودته یه روزی میرسه که دیگه فرصت جبران نداریااا!! از ما گفتن بود😉💔