یوم الفضل در قران و جهش تا پدید امدن موجودات

تدبیر حیات زمینی برای رشد و تربیت انسان در هر سوره روبیت الهی را دران مساعد ساختن زمین و اسمان و کوه ها در جهت پرورش انوع موجودات , که کمال ان به انسان منهتی می شود نشان می دهد و از ان به عنوان مقدمه ایی برای اثبات توحید و یوم افضل مدد می گیرد.