اینترنت تضعیف توان استدلال


زمانی که ما مطلبی می آموزیم در ذهن ما الگو هایی شکل می گیرد. این الگو را می توان به شبکه از مدار ها تشبیه کرد مثال زمانی که شما مفهوم مشتق را در ریاضیات می آموزید در مغز ما شبکه ای شکل می گیرد که این نوع مسایل را حل کند. به مرور با عمیق تر شدن یادگیری این شبکه ها در مغز تقویت می شود. مغز ما مجموعه ای از این شبکه ها در خود دارد به مرور با یادگیری جدید شبکه های جدید شکل می گیرد و با تمرین نکردن به مرور این شبکه ها حذف می شوند. استدلال به کمک این الگو ها شکل می گیرد. زمانی که رخدادی را احساس کردیم به کمک این الگوها آن را درک می کنیم و باز به کمک همین الگوها در مورد اقدامات ضروری مان تصمیم گیری می کنیم.

اینترنت موجب تغییر این الگوها می شود. پس اندیشه ها و باور های ما نیز اصلاح می شود. اینترنت موجب یادگیری سطحی اما گسترده می شود در نتیجه تعداد الگوها در ذهن بیشتر می شود اما الگوها ناپایدارتر.

اینترنت با تغییری که در ساختاری ذهنی ما ایجاد می کند نحوه استدلال کردن ما را نیز تغییر می دهد. مغز ما به مرور تبدیل به ماشین جستجو می شود و توان استدلال آن به مرور کاهش می یابد.

این روزها زمانی که با مشکلی مواجه می شویم به جای فکر کردن شروع به جستجو در اینترنت می کنیم. حال این خوب است یا بد ؟ تبدیل شدن ما به ماشین جستجو به جای ماشین استدلال مثبت است یا منفی؟

عموما مسایل دو دسته هستند نوع یک مسایلی که پاسخ روشنی برای آن وجود دارد؟ نوع دو سوالاتی که جوابی ندارند یا جواب کامل در مورد ان نداریم؟ ذهن جستجوگر برای پاسخ دادن به این سوالات سریعتر می توان به جواب برسد اما برای پاسخ دادن سوالات از نوع دو غیر مفید است. بسیاری از دست اورد های بشر مانند خلق اینترنت، کشف نیروهای هسته، ساختارهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی همه در ابتدا امر سوالاتی از نوع دوم بوده است بشر با استفاده از توان استدلالی خود قادر شده است پاسخ های مختلفی به این سوالات بدهد و از بین همه این پاسخ ها در نهایت بهترین ها با هم ترکیب شده اند تا به پاسخی کاملتر دست یابیم. اما این روزها اولین جواب به هر سوال احتمالا تبدیل به آخرین جواب می شود زمانی که با سوالی مواجه شدیم از آنجایی که نگرش عمیق در ما رو به کاهش است احتمالا با یافتن اولین پاسخ اقنا می شویم و به دنبال جواب جدید نمی رویم با ادامه این روند احتمالا سطحی تر می شویم. و قدرت ذهنیمان را در پاسخ به سوالات دشوار را از دست می دهیم.

این پست صرفا نظر شخصی است خوشحال می شوم نظرات شما دوستان را بشنوم.