سادگی

زیاد اهل نوشتن نیستم. فونت و قالب ساده و زیبای ویرگول رو دارم امتحان م...