کراش مجازی من (قسمت اول)

به یاد محمد علی جمالزاده استاد مسلم طنز فارسی