برای دختران سرزمینم

با سکوتشان شعر میخوانند،با لب هایشان قطعه نامه صادر میکنند با موهایشان...