فوق لیسانس نویسندگی رادیو، معلم زبان و تدوینگر. تقریبا راجع به همه چی مینویسم.