فوق لیسانس نویسندگی رادیو، معلم و مترجم زبان انگلیسی، تدوینگر. اینجا از هرچه برایم سؤال بوده یا هست، یا هرچه گره‌ای برایم گشوده می‌نویسم.