خواب های شیطانی

این عکس شرح حال منه!
این عکس شرح حال منه!


خودم را در بیداری از تو رها کرده ام اما
در خواب به سراغم می آیی
خسته ام از این بی رحمی
چقدر باید تلاش کنم؟
چقدر باید صلوات بفرستم و استغفرالله اتوب و الیه بگویم؟
خودم را از تو خلاص میکنم از در بیرونت میکنم از پنجره می آیی!
کنترل خواب هایم دست خودم نیست که مدام خودت را روی لاشه ی این روحِ مرده می اندازی
دور شو از من

دویِ استقامت هم اگر بود برنده بودم
چقدر دیگر‌ باید در مقابل تو استقامت کنم؟
چرا نمیروی؟‌

خداوندا به تو پناه میبرم از شر خواب های شیطانی از شر وسوسه های زیبای آلوده به گناه.