عینک برای مطالعه


پیرمرد هر روز توی مترو ایستگاه دروازه دولت به سمت تجریش عینک برای مطالعه می فروشد. یک روز میرم جلو و میگم پدر جان اگر این مردم اهل مطالعه بودند وضع مان این بود؟
شاید این کار را نکنم، اما اگر این مردم اهل مطالعه بودند وضع مان این بود؟