فرآیند انزال به چه صورت است؟


در مراحل انزال مکانیزم هاى متعدد عصبى دخالت دارا هستند . بطور خلاصه روان سمپاتیک , پاراسمپاتیک , کولینرژیک و سوماتیک دست به دست نیز داده تا انزال صورت گیرد . از طرفى هم‌زمان با انزال ارگاسم صورتمى پذیرد که به طور کامل پدیده اى ست که در مغز حادثه مى افتد . لذا خلل هر نهاد تن که بر روى اعصاب و روان فوق موءثر باشد سبب ساز نقص‌ در انزال مى شود و همینطور هر ماده شیمیایی یا این که داروهایی که بر روى گیرنده هاى عصبی فوق تاثیر بگذارد منجر خلل انزال مى شود .


مطالعات نشان مى دهد بیمارى هاى پروستات , تیرویید باعث به زود انزالی Premature Ejaculation مىشود . شرایط جغرافیایی , فرهنگى و ژنتیک در زود انزالی Premature Ejaculation موءثر است و همینطور با ا فزایش سن زمان زمان وصال به انزال کاهش مى یابد .


پیشگیری از زود انزالی

پیشگیری از انزال زودرس آیا در اصل قابلیت پذیر است؟ برای پیشگیری از انزال زودرس می بایست دست اندرکاران مستعد کننده انزال زودرس را به صدق بشناسیم . با دقت به عللی که سبب ساز به زود انزالی می شود و در صدر به آن اشاره شد می توان اظهار‌کرد پیشگیری کار رنج است .


از مهم ترین خط مش های پیشگیری از زود انزالی تولید رابطه درست و صمیمی در اولِ ارتباط با سهم دار جنسی است .


شیوع زود انزالی

در‌صورتی‌که شما در گیر زود انزالی دارید نگران نباشید , شما صرفا کسی نیستید که‌این نقص‌ را دارید . از هر سه مرد یک نفر گرفتار زود انزالی است . شیوع انزال زودرس در سنین متفاوت گوناگون است . متداول ترین سن پیدایش انزال زودرس در سنین جوانی است . بررسی های زیادی دراین باره صورت پذیرفته است . سن شیوع در انزال زود رس اول و ثانویه فرق دارااست . در مدل زود انزالی Premature Ejaculation نخستین سن شیوع با او‌لین مقاربت ها شروع میشود .