من میخوام رو دنیا اثر بذارم، اونقدری که دنیای قبل و دنیای بعد من مثل هم نباشه!