هیچِ بد زمان و مکان مشخصی ندارد!

هیچِ بد زمان و مکان مشخصی ندارد!
بر اساس یک هیچ واقعی...