پژوهش‌گر رسانه‌های نوین / دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی / کارشناس‌ارشد مدیریت رسانه / قدیم‌ها مهندس برق و کدنویسFPGA / خیلی قبل‌تر یک سمپادی / متولد اصفهان و حالا پای‌تخت‌نشین