اگر کوهم !

اگر کوهم ! خراب از قصه فرهاد خواهم شد

کنار نام اهل عشق ، من هم یاد خواهم شد

تمام عمر کوهم خواندی و آتشفشان بودم

سکوتم گرچه سر تا پا ، شبی فریاد خواهم شد . . . )

زندگی زیباست بستگی به ما داره که چجوری بهش نگاه کنیم

یک تولد در پس یک مرگ

یک خوشی در پس یک غم

یک رسیدن در پس یک فراغ

درسته که هر کدوم از اینا درد ها وسختی های خودشونو دارن ولی اگر صبر کنی قطعا اتفاق بسیار خوبی در انتظار توئه . . . !