شبنم نادری / مدیر اولین مدرسه آنلاین کسب و کار بانوان: کارژول /محقق و نوینسده/مدرس دانشگاه/ دکترای مدیریت کسب و کار