در دل شب به دنبال خورشید بگرد / من، یک دل داده در روشنایی شب