گذر عمر

هرروز که جدول گزارش کارهام رو نگاه میکردم بالاش نوشته «هفته چهارم دی ماه» دلم میگرفت... امروز جدول جدیدی باز کردم «هفته اول بهمن» ... باید بگم الان همزمان با دلم نفسم هم گرفت... چقدر زود داره روزهای عمرمون میگذره... به هیچ... کاش دستاورد بهتری داشتم