Duuning Kruger Effect - فتح قله حماقت

More the Knowledge, Lesser the Ego
Lesser the Knowledge, More the Ego
Albert Einstein
——
چند روز پیش در همایشی حضور داشتم که به نوعی مفهوم این نمودار ارزشمند را در بین سخنرانان و مخاطبان این همایش به خوبی لمس کردم. 
معمولا در چنین همایش‌هایی بر حسب عادت (خوب یا بد) گوشه‌ای سکنا می‌گزینم و به دیدار مردمان می‌نشینم.
 در نقاط مختلفی از این محور مصداق‌هایی رو می‌شد در این جوامع دید. 
جوامع قله فتح کرده‌ای که به دنبال خرد جمعی، خود را در راس قرار می‌دهند و مسیر را به نابخردی سوق می‌دهند. البت که از قله به پایین آمده‌هایی هم هستند در این جوامع که به واقع مصاحبت با آنها بسیار لذت بخش بود که به خوبی می‌توان تفاوت آن کس که برای اشتراک دانش خود آمده با آن کس که برای اشتراک صدایش آمده را دید.
متاسفانه در جامعه ما این موج نابخردی جمعی و توهم دانایی روز به روز در حال گسترش است. امیدوارم اگر روزی به این قله رسیدم با سریع‌ترین شتاب سقوط آزاد را تجربه کنم.